Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a https://workman.hu honlap üzemeltetője, a Govern-Solution Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Kápolna utca 16/A. 1. em. 5., Cégjegyzékszám: 17 09 011626, adószám: 26327453-2-17, (a továbbiakban: Adatkezelő) milyen adatokat tart nyilván látogatóiról, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül.

A tájékoztatás a weboldal használatával kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozik. A Govern-Solution Kft. szerződött ügyfelei részére a szerződés mellékleteként nyújt részletes tájékoztatót a szerződéses együttműködés keretében történő személyes adatok kezeléséről.

A Govern-Solution Kft. tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

A nyilatkozatban szereplő definíciók:

 • Látogató: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban az érintettel) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 • Adatkezelő megnevezése: Govern-Solution Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Levelezési címe: 7030 Paks, Kápolna utca 16/A. 1. em. 5.
 • Telefonszáma: 06-75/830-418
 • E-mail címe: info@govern.hu
 • Adatvédelmi felelős: Badics Péter, e-mail: badics.peter@govern.hu; Tel: +36 75 830-293

 1. Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama, valamint a személyes adatok köre

A Govern-Solution Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a látogató a GDPROCESS szoftver megvásárlása céljából a honlapon keresztül felvegye a kapcsolatot a Társasággal. A honlap alján megjelenő űrlap kitöltésével a Látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait. Az adatok elküldésére az érintettnek azonban csak akkor van lehetősége, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, melyet egy jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Ezen adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag a GDPROCESS szoftver és szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

 • Adatkezelés célja: a Govern-Solution Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • Hozzájáruló nyilatkozat: a Látogató hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint.
 • Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételi ügy elintézésének időtartama, vagyis a cél megvalósulása.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • A Látogató neve
  • A Látogató e-mail címe
  • A Látogató telefonszáma
 • Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.
 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő minden szükséges szervezési és technikai intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a látogatók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. Érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Látogató az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

A személyes adatokról történő tájékoztatási igény, vagy a személyes adatok módosítása, törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatok korlátozásához való jog

Az érintett az alábbi esetekben kérheti az adatok korlátozását:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogérvényesítés

Látogató jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Látogató az Adatkezelő felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@govern.hu

 1. Cookiek

A Govern-Solution Kft. a weboldalra látogató felhasználók azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, valamint az adatvesztés megakadályozása érdekében cookiek-at használ.

A Cookiek használatára vonatkozó részletes tájékoztató a https://workman.hu honlap alján érhető el a „Cookies” link alatt.

 1. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidensekről a Govern-Solution Kft. nyilvántartást vezet és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az incidenst bejelenti a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatja az incidensről.

 1. Egyéb

A Govern-Solution Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.